Tierra Adentro

Vabajom

0 2298

  YU’UN BALAMIL     Li pome svol te yik’ li iklimane   xpomomet te sjol te’etik      Xtoymuel nuk’ulaletik, te chk’otik k’alal te stojol ch’ul k’ak’al          Li jch’uviletike snijan sjolik tech’ul  balamil,     Epal te tos k’exolal sjelevesik te motonil yu’un sts’unik te syajemal banamil jp’ej ach’ na.