Tierra Adentro

Mixteco

Ilustración realizada por ChangosPerros

ÙNÌ YÒÒ   Té kèè ndi ñuu ndì ra kìndòò ndi ndiko ndi nùù ùnì kìì.
0 2671

Mis primeros recuerdos son en español.